Moscow Radio Soloists Choir and Orchestra

Moscow Radio Soloists Choir and Orchestra
Close

Moscow Radio Soloists Choir and Orchestra

3 albums
Download from €14.00 | Buy on CD from €20.00
RIMSKY-KORSAKOV Le Coq d'Or
Studio recording · c.1961/62
Total duration: 1hr 57:29

Aleksey Korolev - Tsar Dodon
Yuri Yelnikov
- Tsarevich Gvidon
Aleksandr Polyakov
- Tsarevich Afron
Moscow Radio Soloists, Choir
and Opera Symphony Orchestra
Aleksey Kovalev & Yevgeny Akulov,
conductors


Download from €7.00 | Buy on CD from €10.00
TCHAIKOVSKY  Voivoda (The Voyevoda)

Studio recording · 1952
Total duration: 72:20

Marya Vlassievna - N. Rozhdestvenskaya
Olena - L. Legostaeva
Bastrukov - A. Orfenov
Dubrovin - A. Korolev
Voivoda - D. Demianov
Choir and Orchestra of Radio Moscow
Aleksey Kovalev, conductor
Download from €21.00 | Buy on CD from €30.00

  TCHAIKOVSKY The Oprichnik
  Studio Recording · 1948
  Total duration: 2hr 42:29

  Prince Zhemchuzhny - Alexei Korolyov
  Natalia - Natalya Rozhdestvenskaya
  Moscow Radio Soloists, Choir and Orchestra
  Aleksandr Orlov conductor