Aleksey Kovalev

Aleksey Kovalev
Close

Aleksey Kovalev

2 albums
Download from €14.00 | Buy on CD from €20.00
RIMSKY-KORSAKOV Le Coq d'Or
Studio recording · c.1961/62
Total duration: 1hr 57:29

Aleksey Korolev - Tsar Dodon
Yuri Yelnikov
- Tsarevich Gvidon
Aleksandr Polyakov
- Tsarevich Afron
Moscow Radio Soloists, Choir
and Opera Symphony Orchestra
Aleksey Kovalev & Yevgeny Akulov,
conductors


Download from €7.00 | Buy on CD from €10.00
TCHAIKOVSKY  Voivoda (The Voyevoda)

Studio recording · 1952
Total duration: 72:20

Marya Vlassievna - N. Rozhdestvenskaya
Olena - L. Legostaeva
Bastrukov - A. Orfenov
Dubrovin - A. Korolev
Voivoda - D. Demianov
Choir and Orchestra of Radio Moscow
Aleksey Kovalev, conductor